Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 3 > Mục:Tự nhiên và Xã hội >
title:Tiết 65 : Luyện tập chung
date:17-11-2010
sender:Vũ Trí Thuỷ
source:
type:ppt
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp 4b
Môn: Toán
Lớp 4b
Giáo viên soạn giảng: Hoàng Thị Ngoan
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
Nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng ?
Nêu lại bảng đơn vị đo diện tích?
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 10 kg = …. yến

300 kg = .… tạ
c/ 100 cm2 = …. dm2

900 dm2 = …. m2
b/ 10 tạ = …. tấn

8000 kg = …. tấn
3
1
1
8
1
9
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 2: Đặt tính rồi tính .
a/ 268 X 235 b/ 475 X 205 c/ 309 X 207
268
X
235

1340
804
536

62980
475
X
205

2375
950

97375
309
X
207

2163
618

63963
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
a/ 2 X 39 X 5 b/ 302 X 16 + 302 X 4
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
= ( 2 X 5 ) X 39
= 10 X 39
= 390
= 302 X ( 16 + 4 )
= 302 X 20
= 6040
c/ 769 X 85 - 769 X 75
= 769 X ( 85 - 75 )
= 769 X 10
= 7690
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 4: Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút
chảy được 25 lít nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15 lít nước. Hỏi
sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Cách 1 Bài giải
Đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút
Số lít nước vòi 1 chảy được là:
25 X 75 = 1875 ( l )
Số lít nước vòi 2 chảy được là:
15 X 75 = 1125 ( l )
Trong 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy
được vào bể số lít nước là:
1875 + 1125 = 3000 ( l )
Đáp số 3000 lít


Cách 2 Bài giải

Đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút
Số lít nước cả hai vòi cùng chảy vào
bể trong 1 phút là:
25 + 15 = 40 ( l )
Trong 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy
được vào bể số lít nước là:
40 X 75 = 3000 ( l )
Đáp số 3000 lít

Tiết học đến đây kết thúc
Xin chân thành cảm ơn