CẬP NHẬT THỜI GIAN

Chào mừng các Thầy/Cô đến với WEBSTE: CÂU LAC BỘ VIOLET TỈNH BẮC GIANG

Quản trị: Vũ Mạnh Điệp
(

LIÊN KẾT CLB VIOLET

Websie trực thuộc.

TRANG CẤP TRÊN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Quan trị (Vũ Mạnh Điệp))
 • (Thầy Đỗ Mạnh Hà)
 • (Thầy Nguyễn Lương Hùng)
 • (Thầy Trương Hoàng Anh)
 • (Vũ Ngọc Dũng 0979163125)
 • (Nguyễn Thị Thuận)
 • (Đồng Đức Thiện 094612679)
 • (Nguyễn Văn Bường)
 • (Trần Văn Nghĩa)
 • (Nguyễn Thị Thu Hường)
 • (Dương Hồng Sơn)
 • (Trương Quang Hữu)
 • (Nguyễn Thị Hậu)
 • (Nguyễn Văn Hợi)
 • (Hoàng Viết Quý)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1496461107687.jpg 00306.flv 00299.flv Happy_new_year.swf 610112015.jpg 52142015.jpg 412112014.jpg 312112013.jpg 2942013.jpg 12342012.jpg Moi_truong.flv IMG_5859.jpg Tai_xuong2.jpg Luong_pha.jpg De_Men_benh_vuc_ke_yeu1.jpg Ang_co_Vat.jpg VN.jpg AVSEQ012.flv Trung_thuc__Tu_trong1.jpg Vuong_quoc_vang_nu_cuoi_21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Welcome to our website ! CÂU LAC BỘ VIOLET BẮC GIANG !

  Chào mừng quý vị đến với Website: CÂU LẠC BỘ Violet Bắc Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ, ĐÁP ÁN THI THỬ VÀO 10 (LẦN 1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD&ĐT TY
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:04' 09-03-2017
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 679
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT
  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 LẦN 1
  
  TÂN YÊN
  Năm học: 2011-2012
  
  
  Môn: Tiếng anh
  
  
  Thời gian làm bài: 60 phút
  
  
  Lưu ý: - Đề thi gồm0 2 trang, Thí sinh không làm bài vào đề thi này.

  Điểm của bài thi
   Họ tên và chữ ký
  của người chấm thi
  Chủ tịch hội đồng chấm thi
  ghi số phách
  
  Bằng số
  Bằng ch
  1
  2
  
  
  I - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1p)
  1. A. claimed B. warned C. occurred D. existed
  2. A. health B. appear C. ready D. heavy
  3. A. tidal B. sight C. mineral D. describe
  4. A. thunder B. erupt C. trust D. pull
  II Choose the best answer from the four options given. (2p)
  1. I can’t understand the French visitors. I wish I________French.
  A. knew B. will know C. know D. have known
  2. The church________about 100 years ago.
  A. is built B. was built C. will be built D. has been built
  3. People in Israel are going to celebrate their festival,________is called Passover.
  A. whose B.who C. which D. where
  4. ________I was really tired , I couldn’t sleep.
  A. Even though B. So C. Therefore D. Because of
  5. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.
  A. Although B. So C. Therefore D. However
  6. I suggest________some money for poor children.
  A. raise B. to raise C. raised D. raising
  7. She asked me if I________a laptop computer the following day.
  A.buy B. will buy C. bought D. would buy
  8. A funnel-shaped storm passing overland below a thunderstorm is called a________.
  A. typhoon B. tsunami C. tornado D. hurricane
  III Give the correct form of the words.(1p)
  1. Ao dai is the.............. dress of Vietnamese women. ( tradition )
  2.Tet is the most important...............in Viet Nam. (celebrate)
  3. We have to be when riding our bikes on the streets. ( care )
  4. The old man walkedto the park. ( slow)
  IV. Give the correct form of the verbs in parentheses: (2 p)
  1.If the weather (befine tomorrow, we (go)......on a picnic.
  2. The children (play)....football when their mother (come) back yesterday.
  3.Mr. Green (teach) ......English in this school since he ( graduatefrom this university in 1986.
  4. I suggested (invite) ......Miss Hoa to our wedding party.
  V. Read then answer the questions.(2p)
  Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades.
  1.Where is Passover celebrated?
  ..........................................................................................................................
  2.Who is it celebrated by?
  .........................................................................................................................
  3.How are the parades on Easter?
  ...........................................................................................................................
  4.What do children get on Easter Sunday?
  .........................................................................................................................
  VI Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (1p)
  1. The planet is Venus. The planet is closest to the Earth.
  - The planet ____________________________________________.
  2. In spite of the bad weather, they had a wonderful holiday. Although____________________________________________________.
  3. They will build a new mall here.
  - A new mall__________________________________________
  4. Unless he takes these pills, he won’t be better.
  - If________________________________________________________.
  VII Complete each of the
   
  Gửi ý kiến